Zasady i Warunki

Przed skorzystaniem z Usługi prosimy uważnie przeczytać niniejsze Warunki.

Dostęp do i korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z Usługi.

Korzystając z Usługi lub uzyskując do niej dostęp, zgadzasz się być związany niniejszymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią Warunków, nie wolno Ci uzyskać dostępu do Usługi.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość, cechy i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością pharmachip.com i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami Islandii i innych krajów. Bez wcześniejszej pisemnej zgody Pkopo.pl, naszych znaków towarowych i oznaczenia handlowe nie mogą być używane w związku z żadnym produktem ani usługą.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać odnośniki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Pkopo.pl.

Pkopo.pl nie ma kontroli nad i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki żadnych stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto zgadzasz się i akceptujesz, że pharmachip.com nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające lub rzekomo wynikające z korzystania lub polegania na jakiejkolwiek takiej treści, towary lub usługi dostępne na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania oraz polityką prywatności wszystkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Rozwiązanie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić Twoje dostęp, bez wcześniejszego uprzedzenia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym, ale nie wyłącznie, jeśli naruszasz Warunki.

Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Pkopo.pl, ani jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub powiązane spółki nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie, przypadkowe, specjalne, następcze ani karne szkody, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, danych, korzystania, reputacji lub innych strat niematerialnych wynikających z:
(i) twojego dostępu lub korzystania z Usługi;
(ii) jakiegokolwiek zachowania lub treści osób trzecich w ramach Usługi;
(iii) jakiejkolwiek treści uzyskanej z Usługi; i
(iv) nieuprawnionego dostępu, korzystania lub zmiany Twoich transmisji lub treści, niezależnie od tego, czy oparte są na gwarancji, umowie, delikcie (w tym zaniedbaniu) lub innej teorii prawnej, bez względu na to, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości takich szkód.

Wyłączenie gwarancji

Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Usługa jest udostępniana bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej lub domniemanej, w tym, ale nie ograniczając się do, domniemanych gwarancji handlowej wartości, przydatności do określonego celu, nie naruszenia lub sposobu wykonywania.

Pkopo.pl, jej spółki zależne, afiliowane przedsiębiorstwa i licencjodawcy nie gwarantują, że:

  • Usługa będzie nieprzerwana, bezpieczna lub dostępna w określonym czasie lub miejscu;
  • jakiekolwiek błędy lub usterki zostaną naprawione;
  • Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników;
  • wyniki korzystania z Usługi będą spełniać Twoje wymagania.